İçinde

EfsaneEfsane

Zoonoz Hastalıklar

LEPTOSPİROZ

 • Septisemi, intersitisyel nefritis, hemolitik anemi, hemoglobinuri, ikterus, organlarda kanamalar, gebelerde abortus, sağılanlarda mastitis, MSS bozuklukları, deri ve mukozalarda nekroz, atlarda periyodik oftalmi ile karakterizedir.
 • Zayıflama, süt veriminde azalma ve ölümlerle ekonomik kayıplara yol açmaktadır.
 • 42 türü var, insan ve hayvanlarda hastalık yapabilen L interrogans, saprofitleri içeren L biflexa ön planda.
 • Ülkemizde en sık; L pomana, canicola, icterohaemorrhagia, grippotyphosa, haidjo, batavia, bovis, sejroe..nSuda, rutubetli yerlerde ve hayvanların iç organlarında uzun süre canlı kalabilir.
 • Kuraklığa dayanıksızdır.. Gençler duyarlı.
 • Portör hayvanların idrarları, bulaşık mera, yem ve içme suları ile.
 • Kenelerle, uterus akıntıları, aborte fetus, boğaların spermaları ile.
 • Deri ve mukoza üzeri lezyonlardan.
 • Hasta hayvanlar klinik olarak iyileşse dahi, etkenler böbreklerde uzun süre canlı kalabilir.
 • 4-5 günde çoğalma
 • Kanda dolaşma “leptospiremi devresi”..nEritrosit içinde çoğalma, hemotoksinler çıkarma, parçalama → anemi ve hemoglobinüri.
 • → Damar çeperinde dejenerasyon, çeşitli kanama odakları, mukoza nekrozları.
 • Kanda özel antikorlar ve fagositoz olayları ile.
 • Böbreklere yerleşme ve üreme.. İdrarla atılma.
 • “leptospirüri devresi”nÖnce glomerulonefritis, sonra intersitisyel nefritise yol açar.
 • Üremi → ölümnUterus ve meme bezlerine yerleşerek → Septisemi, mastit ve abort..nSemptomlar etkene göre değişir.
 • L pomona’da hemoliz ve intersitisyel nefrit görülür, haidjo’da; bu bulgular yok, sadece abort ve mastit.
 • Leptospirüri dönemi uzundur..nSığırlarda 20-60, atlarda 100-120 gün.
 • Kuluçka süresi tüm hayvanlarda 3-7 gün kadar..

Sığırlarda

 • Perakut, akut, subakut ve kronik seyirli.
 • 2 haftalık-3 aylık danalarda daha fazla.
 • 40.5-41.5  0C ateş, iştahsızlık, mukozalarda peteşi, depresyon, hemolitik anemi, hemoglobinüri, solgunluk, ikterus, ishal veya barsaklarda atoni..
 • Morbidite danalarda %100, sığırlarda %75,
 • Mortalite danalarda %5-15, sığırlarda %2-4..nPerakut; MSS bozuklukları.
 • Hemoglobinüri ve ikter görülmeden 12-48 saat içinde ani ölümler.
 • Akut; abort, memelerde ve sütte bozukluklar      (azalma, saman sarısı, kan pıhtısı).
 • Ağızda, deride ve memede nekrotik lezyonlar.
 • Synovitis → topallık.. Hemoglobinüri ile mukozalar portakal sarısı veya kirli saman sarısı.
 • 3-5 günde ölüm.
 • Subakut; akut forma benzer, beden ısısı normal.
 • Depresyon, iştahsızlık, solunum güçlüğü, anemi ve ikter ve açık renkli bir hemeglobinüri.
 • 3-4 hafta sonra abort, 10-60 gün sürer, Ölüm %30.
 • Kronik; hafif, devamlı ishal ve sütte azalma.
 • İkter görülmez, abort 7. ayda.
 • Nadir meningitis..

Koyun ve keçilerde

 • Az görülür.. ateş, dispne, hırıltılı solunum, başı aşağı tutmak, kanda hemoglobinde azalma.
 • Mukozalarda ikter ve 12 saatte danalarda → ölüm.
 • Abortlar gebeliğin 2. yarısında..nİlerleyen kilo kaybı.
 • Zayıf kuzular hastalığa duyarlı..

Atlarda

 • Subakut formda; hafif ve kısa seyirli.
 • 40-41 0C ateş, depresyon ve ikter.. Abort 7-10. ayda,
 • Periyodik oftalmi; gözlerde fotofobi, lakrimasyon, konjuktivit, keratit, hypopyon (ön kamaralara irin toplanması) ve iridosiklitis ile karakterize.
 • İki gözde körlük.
 • Taylarda; intersitisyel nefrit, üremi, Akciğer apsesi ve kronik enterit → ölüm.

Tanı

 • Kesin tanı, laboratuar yöntemleri ile.
 • Kan serumu, idrar, karaciğer, süt, böbrek ve göz akıntıları.
 • Sığırlarda; piroplazmosis, anaplazmosis, doğum sonu hemoglobinürisi, basiller hemoglobinüri, akut hemolitik anemi, listeriosis ve kurşun zehirlenmesi.
 • Sütün kanlı olması patognomonik
 • Abortla seyreden; bruselloz, salmonellozis, trikomoniasis ve zehirlenmeler.
 • Koyun ve keçilerde; bakır, kolza zehirlenmesi, anaplasmosis.
 • Atlarda; enfeksiyöz anemi, paralitik myoglobinüri, viral rhinopnömonitis,  viral arteritis(periyodik oftalmi), salmonella

Sağaltım

 • Öncelik antibiyotik kullanmak,
 • Portörlerin saptanarak sürüden ayrılmalı..
 • Streptomisin enj. 12 mg/kg G2K, 3 gün..
 • Leptospirüri için dihidrostreptomisin 25 mg/kg, tek doz..
 • Tetrasiklin 10 mg/kg, 5 gün..nBulaşık bölgelerde ton başına yeme 800 g tetrasiklin katılması, 8-11 gün..
 • Buzağı yemlerine 3 mg/kg/gün enfeksiyon çıkan yerlerde antibiyotik katılmalı (7-14 gün)..
 • Hemolitik anemi için; kan nakli 50 kg/1 L,n%5 – 30 Dekstroz 1-2 L,
 • Kalsiyum 300-500 cc, Antianemik ilaçlar..
 • İdrar yolu antiseptikleri urotropin %40 20-25 cc, im, 4-5 gün.. Periyodik oftalmide; antibiyotik, kortikosteroid, atropinli pom.

Korunma

 • Portör için serolojik çalışmalar..
 • Aşılama; 3 aylıktan büyüklere yıllık yapılır..
 • 7-10 gün arayla 2 defa..
 • Abort olayları görüldüğünde; gebe hayvanlara aşı ile beraber dihidrostreptomisin 25 mg/kg, tek doz uygulanmalı…

RUAM, MALLEUS

 • Pseudomonas mallei, tek tırnaklılarda, insan, kedi ve hayvanat bahçesi yabani hayvanlarda..
 • İnsanlar direkt temas ile..
 • Diğerleri enfekte at etlerini yemekle yakalanır..
 • Direkt; solunum havası, öksürme, tıksırma..
 • İndirekt; kontamine yemler, bulaşık su içilmesi, kirli yataklar, tımar ve koşum takımları..
 • Deri yolu ile..
 • Lenfojen ve hematojen yayılma..
 • Lokalizasyon yerine göre; burun, akciğer ve deri ruamı şekillenir..
 • Kan ile; akciğer, deri, burun, karaciğer, dalak, testis, kemik dokusunda nodüler karakterde ruam lezyonları oluşur..
 • Solunum ile; burun, septum nasi, konhalar altında.. Ülserler, çenealtı lenf yumrularında şişme.
 • Deri altı lenf damarları boyunca enfeksiyon..

Semptomlar

 • İlk klinik belirtiler haftalar aylar sonra..
 • 3 klinik form;
 • Akciğer ruamı; yavaş gelişir, kronik akciğer lezyonları, düzensiz ateş, çabuk yorulma, solunum güçlüğü, öksürük, burun kanaması, kanlı burun akıntısı, zayıflama..
 • Oskültasyonda önemli klinik belirti yok,
 • Kanda lökositoz..nBurun ruamı; mukozada hiperemi, tek taraflı serömüköz akıntı → irinleşme, renk sarı-yeşil, yapışkan..
 • Ön solunum yollarında ve septum naside lezyonlar, parlak kırmızı, şeffaf, mısır tanesi iriliğinde, sararma, papül..
 • → kenarları düz, dipleri kırmızı ülserler..n→ kıkırdak doku nekrozu, septum nasi delinir..nBurun kanamaları..
 • Ülserler iyileşir, yıldız şeklinde sikatriks dokusu..
 • Genç nodüller, ilerlemiş ülser ve yıldız sikatriks dokusu bir arada görülebilir..
 • Submaksiller lenf yumrusu hipertrofiye..
 • Önce ağrılı, sıcak ve el altında kolay hareket edebilen.. Sonra sertleşme, ağrısız, palpasyonda yerinden oynatılamaz, fistülize olabilir..
 • Konjuktivit, akıntı ve korneada opasite..
 • Deri ruamı; deri ve deri altı dokularda bezelye → fındık büyüklüğünde ruam nodülleri..
 • Nodüller; önce ekstremitelerde, göğüs kafesinin iki yanında, karın altında..
 • Deri nekrozu, yüzlek ülser..
 • Deri altı dokusunda; kompakt, ağrısız, ceviz veya yumurta büyüklüğünde nodüller.. Apseleşme..
 • Bacaklarda ödem ve elefantiasis..

Tanı

 • Klinik, bakteriyolojik, allerjik ve serolojik muayene ile.
 • Mallein testi; iki şekilde yapılır.
 • İntradermal; deri kalınlığı ölçülür, deri içine 0.2 cc mallein enjekte edilir. 72 saat sonra okunur..nDeride ödem, sıcaklık, duyarlılık artışı ve kalınlaşma pozitif olarak kabul edilir.
 • Değerlendirme;
 • 4-5 mm üzeri kalınlaşma + pozitif
 • 3-4 mm şüpheli,n1-2 mm – negatif..
 • Mallein sonrası; 2 ay kadar komplement fiksasyon testi yapılmamalı..yanlış pozitif sonuç..
 • Oftalmo mallein;
 • Konjuktivit olanlarda uygulanmaz!ngözün iç açısına 1 damla sıvı mallein, kısa süre göz kapalı tutulur..
 • 10-12 saat sonra okunur..
 • Gözde pürülan akıntı, fotofobi, konjuktivit, duyarlılık artışı, + pozitif..
 • Sağaltımı yasak.. Bildirimi zorunlu ve tazminatlı hastalık.

ANTRAKS

 • Yüksek ateş, dalakta büyüme, kanın katran renginde ve pıhtılaşma yeteneğini kaybetmesi, deri altı ve subseröz dokuların serohemorajik infiltrasyonu ile karakterizedir..
 • Genellikle sporadik, ender enzootik çıkar ve ölümle sonuçlanır.
 • Koyun, keçi, sığır, manda, at, deve, fil, domuz, köpek, kedi, rat ve kanatlılarda..
 • Bacillus anthracis, hayvan vücudu dışında, oksijen varlığında ve 12-43 0C  ısıda spor formuna dönüşür.. 80 yıl toprakta canlı kalabilir..
 • Kan ve kemik unu, dışkı, idrar, kan, kan emici sinekler, hayvanların gömüldüğü yerlerde, deri işlemlerinde..
 • Oral yolla, derideki yaralar ile, soluma ile..
 • Hemorajik ödemler..nÖlüm; etkenin çıkardığı toksinler ile oluşur..
 • İnsanlara bulaşma; derideki yaralardan, konjuktivalardan, ender olarak solunum ve sindirim sisteminden olmaktadır..
 • Vegetatif forma dönüşme, lokal lenf yumrularına, kan dolaşımına, üreme ve yayılma, damar çeperinde zedelenme, vücutta hemorajik odaklar ve ödemler.

Semptomlar

 • Kuluçka süresi; en az 1-3, en çok 1-14 gün..
 • Perakut, akut ve subakut seyir..
 • Perakut; serebral hemorajiler sonu apopleksi, sendeleme, solunum güçlüğü, ayakta duramama, titreme, halsizlik ve  konvülziyonlar görülür..
 • Kısa sürede ölüm.. Apoplektik form..
 • Ölüm öncesi ve sonrasında; ağız, burun ve anüsten kanlı akıntı..
 • Akut ve subakut formlarda beden ısısında 41-42 0C artış,
 • 3-4 günde ölüm,nDepresyon, solunum güçlüğü, konstipasyon, kanlı ishal, kanlı idrar, boğaz altında ödem ve nekrotik lezyonlar, gebelerde abort ve anemi..
 • Mukozalarda siyanoz, ağızdan kanlı ve köpüklü salya akışı..
 • Atlarda 12-72 saat içinde ölüm,
 • Sokucu sinekler ile bulaşma..
 • Deri üzerinde “antraks karbunkel”leri oluşur..
 • Merkezinde nekrobiyosis ortaya çıkar.
 • 40-42 0C artış, depresyon, sancı, enteritis, siyanoz, titremeler, solunumda hızlanma, burun ve rektumdan kan gelişi..
 • Perakut formda ani ölümler..

Tanı

 • Tanı kuşkulu,nKulak venasından alınan kandan froti hazırlanır veya sıvaplara emdirilmiş eksudat, üzerine “antrakstan kuşkulu” yazılarak lab gönderilir..
 • Gimsa boyası ile..
 • Ascoli presipitasyon, agar-jel diffüzyon, deney hayvanlarına inokülasyon, fluoresan antikor testleri ile kesin tanı konur..
 • Antraks basilleri kokuşma ile süratle denatüre olur..

Ayırıcı tanı

 • Sığırlarda; Güneş çarpması, bitkisel zehirlenmeler, yanıkara, anaplazmoz, piroplazmoz ve basiller hemoglobinüri ile karışır..
 • Koyunlarda: clostridial enfeksiyonlar ve enteretoksemi ile..

Sağaltım

 • Antibiyotik kullanımı..
 • Erken dönemlerde, beden ısısı normale dönünceye kadar yüksek dozda penisilin..
 • 5 milyon ünite/gün,
 • Koyunlarda ve sığırlarda ;Streptomisin+penisilin ve tetrasiklinler 5-10 g/gün, 10-15 gün..
 • Kuşkulu hayvan kesilmemeli, kesilmiş etler tüketilmemeli..
 • Hastalığın bildirimi zorunludur..

Korunma

 • Koruyucu aşılar..
 • Türk üniversal antraks aşıları kullanılmalı..
 • Aşı; at, sığır, manda, deve, merkepte boyun derisi altına 1cc,
 • koyun, keçi ve domuzlara 0.5 cc,nKuzu ve oğlaklara 0.25 cc, arka bacak derisi altına veya kuyruk altına enjekte edilir..

Q HUMMASI, Q FEVER

 • Dünyada yaygın, akut seyirli zooantroponozdur..
 • Balkan gribi, mezbaha veya yedi gün hastalığı..
 • Sığır, koyun, keçi, insan, köpek, kanatlı ve bazı kemiricilerde..
 • Etken; Coxiella burnetti..
 • Giemsa boyası ile erguvan kırmızısı renge boyanır..
 • Hastalık insan ve hayvanlara;
 • Enfekte kenelerin kan emmeleri sırasında,
 • Etken içeren tozların inhalasyonu, kene dışkısı, doğum sırasında yavru suları ve damlacık enfeksiyonu ile bulaşmaktadır..
 • Bu yönü ile yegane riketsiya enfeksiyonu olmaktadır..
 • Oral yolla, kuzular enfekte anne sütünü emerek alır.
 • Etken; süt, idrar, dışkı, salya ve yavru suları ile atılır..

Patogenez

 • Kuluçka süresi 1-3 ay,
 • 5-7 hafta “ricketsiemi” etken yayılır,
 • Sekret ve ekskretleriyle etkeni çıkarır..
 • Bağışıklı ile etken kas ve organlarda kaybolur..
 • Kronik olaylarda kesim sonrası etkene rastlanmaz..
 • Gebe uterus ve meme etkeni barındırır..

Semptomlar

 • Belirgin semptomlar yok..
 • Ateş, rinitis, bronkopnömoni, konjuktivit, iştahta azalma, eklemlerde şişlik ve zayıflama..
 • Gebelik sonlarına doğru enzootik abortus ve retensiyo sekundinaryum görülür..
 • Sütte etken var ama değişiklik yok.
 • İnsanlarda viral pnömonilere benzer bulgular..
 • Subakut ve kronik olgularda kalp ve damarlarda değişiklikler sonucu ölüm görülür..

Tanı

 • Güçtür.. Kesin tanı; direkt ve indirekt etken izolasyonu..
 • Enfekte kotiledon veya plesantadan yapılan frotinin gimsa ile boyanması..
 • Koyunlarda serolojik muayeneler..
 • Komplement fiksasyon, mikroaglutinasyon ve opsonin testi ile spesifik antikorların belirlenmesi..
 • Brucella ve chlamydia psittaci ile karışır..

Sağaltım

 • Bildirimi zorunlu..
 • Gebe koyunlarda kloramfenikol ve tetrasiklin ile sağaltım denenebilir..
 • İyileşme olsa bile abort önlenemez..
 • Aşı kullanmak, ahır dezenfeksiyonu ve keneler ile mücadele..

NOKARDİOZ

 • Nokardia türü mikroorganizmalar,
 • İrinli granülomlar ile karakterize hastalıklar kompleksi..
 • Meme, akciğer, plöra, bazen kalp, mide duvarı, karaciğer, uterus ve testislerde..
 • İyi kaynatılmamış sütleri içen insanlarda..nEtken; mycobocterium farcinogenes..
 • Actinomycetacae familyasına bağlı..

Semptomlar

 • Granülomların yerleştiği yere göre;
 • Akciğer nokardiozu; inhalasyon veya metastazik yolla.. Kronik kataral veya irinli bronkopnömoni bulguları..hastalıktan kuşku duyulur..
 • Otopsi ile kesin tanı konur.
 • Meme nokardiozu; bulaşık enjektör ve kirli sağım yapılması, süt kıvamında koyulaşma ve topakcık, meme bezlerinde fibröz düğümcükler ve yangı belirtileri..
 • İnsanlarda tüberküloz ve aktinomikoz benzeri..
 • Dokularda mısır tanesi veya bezelye büyüklüğünde tek veya çok sayıda, içerisinde peynirimsi içerik bulunan granülomlar makroskopik olarak belirlenir..
 • Bakteriyoloijik ve kültür muayeneleri ile..ntüberküloz ve aktinomikoz karışır..nİyileşme şansı düşük, kesim önerilir..

Sağaltım

 • 3-5 gün süreyle..n25-40 cc %0.2’lik nitrofuran solusyonu içinde,
 • 500 mg novobiocin’in meme içine verilmesi ile iyi sonuçlar alınmıştır..

ÇİÇEK (POX, VARİOLA)

 • Sığırların meme ve meme başlarında tipik çiçek lezyonları ile karakterize, bulaşıcı, prognozu iyi olan viral bir hastalık..
 • Etkeni; Poxvirus bovis.. Çabuk yayılır, duyarlı insana bulaşır..nSüt sağıcılar, bulaşık yemler ve gübreler, deri ile..
 • Tipik sığır erupsiyonları beş devresi görülür..n3-6 günlük kuluçka süresi..
 • Roseolar karakterde eritem → papül → kırmızı bir çizgi → vezikül → püstülasyon..
 • Nadir ortaya çıkar..
 • İlk lezyonlar memede ve meme başında duyarlılık artışı..
 • Buzağı ve danalarda burun ucu, burun delikleri ve dudaklarda püstül şeklinde kabartılar..
 • Erkeklerde lezyonlar skrotumda..

Semptomlar

 • Beş devreye ait semptomlar..
 • Hiperemi; deride memede ve skrotumda 1-3 cm çapında çok sayıda kırmızı lekeler..
 • Papül; 2-3 gün sonra kırmızımsı renkte mercimek büyüklüğünde bir birine paralel dizilen sert düğümcükler..
 • Vezikül; 4. günden sonra içi berrak sıvı ile dolu vezikül, etrafında 1-2 mm hiperemik çizgi, bulanıklaşma ve 10 günde olgunlaşma..
 • Püstül; 8-12 gün sonra içleri irin dolu püstül → içerik dışarı akar ve ortası çukurlaşır..
 • Kabuklaşma; sızıntılar kurur ve kabuklaşır..
 • Komplikasyon olmazsa iyileşme.. Beyazımsı küçük izler kalır.
 • 20-30 kadar, sağımda irritasyon ve kontaminasyon?..
 • Lezyonlar generalizede olabilir.. Ateş..

Tanı ve ayırıcı tanı

 • Kesin tanı; elektron mikroskopla olabilir..
 • Ayrıcı tanıda doku kültürü yapılabilir..
 • Yalancı sığır çiçeği; granülasyon dokusu var, epitel hücrelerinde inklüzyon cisimciği bulunmaz..
 • Ülseratif mammilitis; yüzlek kızartılar ve ülser ile..
 • Meme fibropapilloması; küçük beyaz, hafif kabarık nodüller ile..
 • Meme impetigosu; püstüller küçük çapta.. ayrılır

Sağaltım

 • Prognoz iyi, kendiliğinden iyileşir.
 • Semptomatik sağaltım, sağım öncesi yumuşatıcı kremler veya pomad, sonra astrenjan solusyonlar..
 • Memelere; %10 lugol+%10 salisilik asit+%10 tannik asit+ alkol karışımı uygulanır..

Rapor

Ne düşünüyorsun?

Binbaşı

Veteriner Hekimleri tarafından yazılmıştır.

Hikaye Oluşturucuİçerik YazarıListe OluşturucuTest OluşturucuGaleri OluşturucuAnket Oluşturucu

Kedi Ve Köpeklerde Kan Grubu

Köpeklerde Dirsek Higroması